CONDICIONS GENERALS ACTIVITATS

Les condicions de reserva del LLOC WEB: https://www.bendhora.com, del que es
l’administrador, BENDHORA BCN SL, en endavant, BENDHORA, regulen les reserves
de les activitats que oferim i la informació de la marxa Nòrdica.
Degut al contingut i a la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació
d’aquest web hauran d’emplenar en el formulari de contacte, i els que vulguin realitzar
una reserva hauran de sol·licitar a l’administrador de la web la contrasenya per poder
registrar-se en el formulari d’USUARIS/CLIENTS completant el formulari de
REGISTRE, acceptant les condicions de reserva i les condicions d’ús. Les seves dades
seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció, en atenció al
Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, article 13; l’LOPD-3/2018, de
garantia dels drets digitals, de 5 de desembre; la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets
dels consumidors; l’LSSI-CE, 34/2002; Llei 9/2014, General de Telecomunicacions i la
Llei 26/1984, de defensa dels consumidors i usuaris.
L’article 6.f, i 8.1, del RGPD-UE-2016/679, i per la LOPD-3/2018, de garanties dels drets
digitals, en l’article 84 (protecció dels menor a internet), exposen que quan l’interessat
sigui un menor de 16 anys, no podrà prestar el seu consentiment per un comerç online
que reculli les seves dades personals, aquest tractament només es considerarà lícit si
el consentiment l’autoritza els titulars de la pàtria potestat sobre el menor, sols es
considerarà lícit quan el menor tingui com a mínim 16 anys, moment en què sí seria lícit
el seu consentiment.
1. INFORMACIÓ DEL CONTINGUT WEB:
El LLOC WEB: www.bendhora.com, del qual BENDHORA, n’és l’Administrador, es les
reserves online per les activitats de formació a la iniciació personal amb classes
particulars o amb grups per la practica de la marxa Nòrdica.
Per tal formalitzar una reserva i disposar d’accés al registre de la web, abans tindrà de
sol·licitar a l’administrador de la web, la contrasenya necessària per accedir directament
al formulari de registre i poder confirmar la vostra reserva.
Mitjançar aquesta web pot accedir al formulari d’inscripció com a soci participant de
les activitats que realitzar l’entitat BENDHORA.
2. PREUS DE LA RESERVA:
Els preus de les activitats exposades que s’indiquen al LLOC WEB inclouen l’IVA en
totes elles que quedarà reflectit en el moment de l’acceptació de la reserva.

3. CONDICIONS DE RESERVA:
a) Amb l’acceptació de les condicions de reserva i condicions d’ús web i la
confirmació del procés de reserva sigui efectiva, es requereix el pagament total de la
reserva al formulari de pagament.
b) L’administrador del web, www.bendhora.com, envia un avis al telèfon o un correu
electrònic a l’USUARI/CLIENT acceptant o no la reserva sol·licitada en el cas afirmatiu
s’exposaran els detalls de la reserva contractada.
4. FORMA DE PAGAMENT.
L’USUARI/CLIENT, pagarà en el moment de realitzar la comanda del producte en la
moneda de euro..
El LLOC WEB compleix amb la normativa PCI-DSS, de compliment obligatori per les
pàgines web que disposen de lloc d’emmagatzematge i processen informació financera
sensible com la targeta de crèdit/dèbit.
L’USUARI/CLIENT haurà d’abonar l’import corresponent a la compra mitjançant
TARGETA DE DÈBIT, VISA I MASTERCARD y altres.
L’USUARI/CLIENT haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol
càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament utilitzat, mitjançant correu
electrònic: Info@bendhora.com, o per via telefònica,+34 686 251 263, en el menor
termini de temps possible perquè l’administrador pugui realitzar les gestions oportunes
5. MESURES DE SEGURETAT:
El LLOC WEB, www.bendhora.com, compleix amb la normativa, PCI-DSS (Payment
Card Industry-Data Security Standar), compliment obligatori per totes les webs que
emmagatzemen, tractin i processin informació financera sensible com dades de targetes
bancaries.
El LLOC WEB, www.bendhora.com, compta amb les màximes mesures de seguretat
comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de
manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits a 256
bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible pel dispositiu de
l’USUARI i el del LLOC WEB.
6. DEVOLUCIÓ O DESSISTIMENT:
6.1 PROCEDIMENT DE CANCEL·LACIÓ PER PART DE L’USUARI/CLIENT
Per el Reial Decret legislatiu, 1/2007, en el seu article 71, i la Llei 3/2014, de 27 de març,
les reserves fetes en aquesta pàgina web es podran cancel·lar i retornar l’import
corresponent i reemborsar sempre que l’USUARI/CLIENT comuniqui a l’administrador
la seva intenció de cancel·lació en el termini imposat per BENDHORA.
El dret de desistiment no s’aplicarà per l’article 103 de la Llei 3/2014, i els seus
apartats:
c) El subministrament de béns confeccionats amb especificacions clarament
personalitzades personalment.
l) El subministrament de serveis relacionats amb les activitats de lleure, si els contractes preveuen una data de execució.

Si el motiu de la devolució és per culpa de l’administrador de la pàgina web, (la reserva
és incorrecte o incomplerta, no és el sol·licitat a la reserva etc.), l’import de la devolució
serà ingressat total o parcialment en atenció al article 107, de la Llei 3/2014.
Per la cancel·lació es deurà informar el més aviat possible mitjançant escrit i identificantse amb el DNI o document acreditatiu. La informació cal fer-la al correu electrònic,
Info@bendhora.com.
L’administrador de la pàgina web, accepta i tracta del devolucions amb el consentiment
de les Lleis Nacionals i les Directives de l’UE anteriorment mencionades.
En cas de cancel·lació per part de l’USUARI/CLIENT s’aplicarà la següent política:
– Cancel·lacions fins a 6 dies abans de l’activitat – es retornarà el 100% de l’import
o es guardarà per futures reserves si així ho sol·licita l’USUARI/CLIENT
– Cancel·lacions entre 5 i 3 dies abans de l’activitat – es retornarà el 50% de
l’import
– Cancel·lacions a menys de 3 dies abans de l’activitat – no es retornarà cap import
Es retornarà el 100% de l’import en situacions de causa major justificades, com per
exemple malaltia, defunció, emergències de l’USUARI/CLIENT o familiars propers.
Les cancel·lacions s’han d’efectuar mitjançant la web/app de www.bendhora.com o
alternativament informar per escrit, enviant un correu electrònic a info@bendhora.com
– no s’acceptaran cancel·lacions informades per cap altra canal. En aquest correu cal
que constin totes les dades de la reserva i les dades de contacte.
6.2 PROCEDIMENT DE CANCEL·LACIÓ PER PART DE BENDHORA
BENDHORA es reserva el dret d’anul·lar o modificar la data de l’activitat en cas que no
hi hagi aforament suficient per a la seva execució o bé en cas de que hi hagi
circumstàncies alienes a la seva voluntat (condicions meteorològiques adverses,
restriccions, causes de força major), comunicant-ho amb la màxima antelació possible
a l’USUARI/CLIENT.
En el cas que s’anul·li l’activitat o que la modificació de la data suposi la impossibilitat
d’assistència dels inscrits, BENDHORA procedirà a la devolució de l’import total de
l’activitat o el guardarà per futures reserves si així ho sol·licita l’USUARI/CLIENT.
7. REEMBORSAMENT A L’USUARI:
L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució seguint el mateix
sistema emprat per fer el pagament. El retorn de la devolució al compte de
l’USUARI/CLIENT dependrà de l’entitat emissora.
8. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:
Els presents termes i condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable
en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se’n derivi, les parts
se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de BARCELONA, la ciutat origen de
BENDHORA, l’empresa propietària del LLOC WEB, llevat que la llei imposi una altra
jurisdicció.
8.1.RESSOLUCIÓ DE CONFLICTES:

Per la Llei, 7/2017, de 2 de novembre, a l’Article, 40.5, per la que s’incorpora a
l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 21 de maig, a l’Article, 5.1, relatiu a la resolució alternativa de litigis en
matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).
9. POLITICA DE PRIVACITAT
BENDHORA BCN, SL, amb CIF: B-67965582, informa de la possibilitat d’exercir els
drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat perquè
l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat al web amb
l’objectiu de poder-los transmetre a d’altres serveis. Aquests drets es podran exercir per
qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció, a l’adreça:
AVDA. POLONIA, 27,2º, Codi Postal: 08024, Localitat: BARCELONA, Província:
BARCELONA, Correu electrònic: Info@bendhora.com, aportant fotocòpia del DNI o
documentació alternativa que acrediti la identitat de l’usuari.
ÙLTIMA ACTUALIZACIÓ DE LAS CLÀUSLES: 10/06/2022.