TERMES I CONDICIONS D’ÚS WEB
Els presents termes i condicions d’Ús i Política de Privacitat regulen l’ús de conformitat amb la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic del LLOC WEB:
https://www.bendhora.com, de la qual BENDHORA BCN, SL, amb NIF: B67965582, Registre Mercantil de BARCELONA: Tom: 48143, Foli: 76, S8, Full:
B 573714, amb Domicili a: POLONIA, 27, 2º, Codi Postal: 08024, Localitat:
BARCELONA, Província: BARCELONA, n’és titular.
1.INFORMACIÓ SOBRE LA PÀGINA WEB:
El LLOC WEB, https://www.bendhora.com, del qual n’és titular, BENDHORA BCN, SL, de l’activitat de venda online de productes per la pràctica de la marxa Nòrdica i altres.
1.1. PUBLICITAT AL WEB:
El Web: https://www.bendhora.com, podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a incloure’l al Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. BENDHORA BCN, SL, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
2. DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA WEB:
L’administrador de la pàgina web farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades per tots els seus USUARIS en el menor temps possible.
Tot i això, en ocasions i per causes difícilment controlables per l’administrador de la pàgina com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la celeritat oferta finalment als USUARIS difereixi de la rapidesa inicialment oferta per l’administrador del web en satisfer les reserves dels USUARIS. Per al cas de què la gestió no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar, després d’haver realitzat la comanda l’USUARI serà informat per correu electrònic de l’anul·lació total de la mateixa.

3. SEGURETAT WEB:
L’administrador de la pàgina web compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits a 256 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible pel dispositiu de l’USUARI i el del LLOC WEB. D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL, “Secure Socket Layer”, el predecessor del protocol, TLS, “Transport Layer Security”, es tracta de protocols criptogràfics que proporcionen privacitat i integritat en les comunicacions segures per una xarxa de comunicació, comunament internet, que garanteix que la informació transmesa per aquesta xarxa no pugui ser interceptada ni modificada per elements no autoritzats, garantint que només els emissors i els receptors legítims siguin els que tinguin accés a la comunicació de manera íntegra, de la qual es garanteix:
1. Que l’USUARI està comunicant les seves dades al centre servidor de l’administrador de la pàgina web, i no a qualsevol altre que intenti fer-se passar per aquest.
2. Que entre l’USUARI i el centre servidor de l’administrador de la pàgina web les dades es transmetin xifrades, evitant-ne la seva possible lectura o manipulació per part de tercers.

4. ACCÉS I ESTÀNCIA AL WEB:
4.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS:
Els USUARIS/CLIENTS són íntegrament responsables de la seva conducta en accedir a la informació del LLOC WEB, mentre naveguen pel mateix, i després d’haver-hi accedit.
Com a conseqüència d’això, els USUARIS són els únics responsables davant l’administrador de la pàgina i de tercers de:
1.- Les conseqüències que se’n puguin derivar de l’ús amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del LLOC WEB, elaborat o no per l’administrador de la pàgina web, publicat o no en nom seu de manera oficial.
2.- Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar el LLOC WEB, o els seus serveis o impedir-ne el normal gaudi per part d’altres usuaris.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts
quan ho consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir-ne el seu
accés, de manera temporal o definitiva, així com de denegar l’accés al LLOC WEB
a USUARIS que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels
termes i condicions que apareguin en el present document.
L’administrador de la pàgina web informa que no garanteix:
a.- Que l’accés al LLOC WEB i/o a les pàgines web d’enllaç sigui ininterromput o
lliure d’error.
b.- Que el contingut o software al que els USUARIS accedeixin a través de web o
dels webs d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els
continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents
electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, o causi algun
altre tipus de perjudici.
c.- L’aprofitament que els USUARIS puguin fer per als seus propòsits personals
de la informació o continguts del LLOC WEB, o dels webs d’enllaç.
5. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS:
L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol
moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com dels presents
termes i condicions d’ús.
Per això, l’administrador de la pàgina web recomana a l’USUARI llegir atentament
les condicions i termes d’ús cada cop que accedeixi al LLOC WEB. Els USUARIS
sempre disposaran d’aquests termes i condicions d’ús en un lloc visible i
lliurement accessible per totes les consultes que hi vulguin fer.
6. LA NOSTRA RESPONSABILTAT WEB:
L’administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol
enunciatiu però no limitatiu:
De la utilització que els USUARIS, puguin fer dels materials del LLOC WEB o
webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat
intel·lectual i/o industrial de continguts del LLOC WEB, o de tercers.
Dels eventuals danys i perjudicis als USUARIS, causats per un funcionament
normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o la localització dels
continguts i/o accés al LLOC WEB i, en general, dels errors o problemes que es
generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el
LLOC WEB, o un programa, faciliti a l’USUARI.

 

Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els USUARIS puguin accedir des
d’enllaços inclosos al LLOC WEB, ja siguin autoritzats o no.
Els actes o omissions de tercers, amb independència de què aquests tercers puguin
estar vinculats a l’administrador de la pàgina web per via contractual.
De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos al LLOC WEB, essent
responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre
l’activitat dels fills o menors al seu càrrec, o bé instal·lar alguna de les eines de
control de l’ús d’Internet amb l’objectiu d’evitar l’accés a materials o continguts no
aptes per a menors així com l’enviament de dades personals sense la prèvia
autorització dels seus progenitors o tutors.
L’administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es
produeixin:
a.- Errors o endarreriments en l’accés al LLOC WEB per part de l’USUARI a l’hora
d’introduir les seves dades en el formulari de comanda de serveis. La lentitud o
impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la
comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències es
deguin a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i
qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’administrador de
la pàgina web.
b.- Errors o incidències que puguin produir-se en les comunicacions, esborrat o
transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc
web estiguin constantment operatius.
c.- Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala
fe per part de l’USUARI.
d.- De la no operativitat o problemes en l’adreça electrònica facilitada per l’USUARI per a l’enviament de la confirmació de la comanda.
En tot cas, l’administrador de la pàgina web es compromet a resoldre els problemes
que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l’USUARI per arribar a una
solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
Així mateix, l’administrador de la pàgina web té dret a realitzar durant intervals
temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres al seu servei.
L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar les condicions
d’aplicació de les promocions, prorrogar-les comunicant-ho degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels USUARIS de la promoció, en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

7. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES
BENDHORA BCN, SL, titular del lloc web; https://www.bendhora.com, coes
assessorada amb la normativa de Protecció de Dades RGPD-UE, LOPDGDD i l’LSSICE, per GRUP QUALIA, fet pel qual se li atorga un certificat en format d’imatge
digital perquè puguin exposar-lo al seu lloc web.
7.1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
L’administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi
font d’aquesta pàgina web: https://www.bendhora.com, i, en especial, amb
caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos,
logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen al web.
S’adverteix als USUARIS que aquests drets estan protegits per la legislació
espanyola i internacional vigent relativa a la propietat intel·lectual i industrial, Reial
Decret-Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril i posteriors modificacions.
Així mateix, i sense perjudici de l’exposat, el contingut del LLOC WEB també té la
consideració de programa informàtic i, per tant, li correspon també l’aplicació de
tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest web, i de
qualsevol dels seus continguts, sense el consentiment explícit i per escrit de
l’administrador de la pàgina web.
De la mateixa manera queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació,
modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra
acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacional
en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts del
web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l’administrador.
L’administrador de la pàgina web informa que no concedeix cap llicència o
autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre
qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els
continguts inclosos en el LLOC WEB: https://www.bendhora.com.
Només s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats
informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, essent
l’usuari l’únic responsable del mal ús de les mateixes.
8. NUL·LITAT:
En cas de què qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d’ús sigui
declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s’interpretaran
tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa dels presents termes
i condicions.

L’administrador de la pàgina web pot no exercir algun dels drets i facultats conferits
en aquest document, fet que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos,
llevat que així ho reconegui de manera fefaent l’administrador de la pàgina web o
prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.
9. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:
Els presents termes i condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola
aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se’n
derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de, BARCELONA, la
ciutat origen de l’empresa propietària del LLOC WEB, BENDHORA BCN, SL, llevat
que la llei imposi una altra jurisdicció.
9.1. RESOLUCIÓ DE LETIGIS:
Per la Llei, 7/2017, de 2 de novembre, a l’Article, 40.5, per la que s’incorpora a
l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, del Parlament Europeu i
del Consell, de 21 de maig, a l’Article, 5.1, relatiu a la resolució alternativa de
litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica
aquí).
10. PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT:
Els USUARIS es comprometen a navegar pel LLOC WEB i a utilitzar-ne el
contingut de bona fe.
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, i de
l’LOPDGDD-3/2018, l’informem que omplir qualsevol formulari existent al LLOC
WEB, https://www.bendhora.com, o enviar un correu electrònic a qualsevol
de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com
l’autorització a l’administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals
que ens faciliti, que seran incorporades en un fitxer titularitat del Responsable del
Tractament i/o administrador de la pàgina web.
Les dades dels USUARIS seran utilitzades per a l’enviament, mitjançant correu
electrònic, de les gestions online i físiques que realitzi l’administrador de la pàgina
web.
Per la simple visita al LLOC WEB els USUARIS no faciliten informació personal,
ni estan obligats a facilitar-la.
L’administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i
confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada, i a utilitzar-la únicament
per a les finalitats indicades.
L’administrador de la pàgina web entén que les dades han estat introduïdes pel
seu titular o per una persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i
exactes.

BENDHORA BCN, SL, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que
permet a l’usuari web conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta
pàgina i, en tal cas, contestar en un termini de 30 dies sempre que en conservi les
dades; rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin
inexactes o incompletes i garanteix la certesa de la informació; oposició, que
podrà sol·licitar per aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades;
supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives;
limitació, pel qual es pot demanar que es limiti el tractament de les seves dades
quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les mateixes; i portabilitat,
perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a
la web amb l’objectiu de poder transmetre-les a d’altres serveis. Aquests drets es
podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la
seva recepció, a l’adreça de l’administrador del LLOC WEB o al Correu electrònic:
info@bendhora.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que
acrediti la seva identitat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no s’han
modificat, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol canvi en les mateixes
i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb l’objectiu de poder fidelitzar la
relació entre les parts.
L’enviament de les seves dades mitjançant el/s formulari/s del nostre web estarà
supeditat obligatòriament a què hagi llegit/acceptat les Condicions d’ús.
D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la
Informació i el Comerç Electrònic, en el seu article 21, li demanem el seu
consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem que
poden ser del seu interès, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de
comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà amb
l’acceptació d’aquestes condicions d’ús mitjançant un check box al peu del
formulari o pàgina web.
Per modificar, actualitzar o cancel·lar les seves dades personals, l’USUARI
haurà d’escriure un correu electrònic des del seu compte a: info@bendhora.com,
amb l’assumpte.
Per tant, l’USUARI és responsable de la veracitat de les dades i l’administrador de
la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels
USUARIS. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades,
l’administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les
dades facilitades pels USUARIS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures
al seu abast per evitar-ne la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i
extracció de les mateixes.